Onze Privacy Policy

Le cuisinier en Combraille, gevestigd aan Vivier, 63330 Vergheas, France, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.sejour-culinair.fr
Vivier, 63330 Vergheas
France
+33 473521954 of +33 666970124

Cornelis Akerboom is de Functionaris Gegevensbescherming van Le cuisinier en Combraille.
Hij is te bereiken via akerboomcees@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Le cuisinier en Combraille verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Creditcardnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via akerboomcees@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Le cuisinier en Combraille verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om diensten aan u te kunnen leveren
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Le cuisinier en Combraille neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Le cuisinier en Combraille) tussen zit. Le cuisinier en Combraille gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– eviivo is de Booking Engine en Channel Manager waar alle boekingen worden geregistreerd. Alle persoons gegevens die wij verwerken staan in – en worden beheerd door – eviivo. (eviivo Limited: 154 Pentonville Road, London N1 9JE) U kunt de eviivo privacy policy (engels) vinden op https://eviivo.com/privacy-policy/ .
– Reservation Master is ons backoffice systeem voor het dagelijkse management van overnachtingen, consumpties en services. Facturen worden via dit systeem aangemaakt. Persoons gegevens worden vanuit eviivo in Reservation Manager gecopieerd. Reservation Master is een inhouse systeem, niet beschikbaar via het internet. De reservation Master database wordt gecodeerd veilig gesteld in de cloud via Microsoft OneDrive.

– Indien u ons daarvoor toestemming geeft, kan uw E-mail adres (maximaal 2 maal per jaar) worden gebruikt voor promotionele doeleinden van ‘Le cuisiier en Combraille’.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Le cuisinier en Combraille bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
– Voor- en achternaam > 15 jaar > Wij hebben ons als doel gesteld dat we graag gasten – die al eerder bij ons verbleven. Wij bieden herhalings bezoekers waar mogelijk een voorkeurs behandeling.
– (Post) Adres > 15 jaar > dient als hulpmiddel om uw nieuwe reservering aan uw personalia te kunnen verbinden.
– E-mail adres > 15 jaar > Uw E-mail adres is onze voornaamste mogelijkheid om met u in contact te treden voor en na uw bezoek. Uw E-mail adres kan (maximaal 2 maal per jaar) worden gebruikt voor promotionele doeleinden.
– Telefoon nummer > 1 jaar > Uw telefoonnummer kan worden gebuikt om met u in contact te treden voor urgentere zaken. Telefoon nummers worden niet gebruikt voor promotionele zaken.
– Creditcard nummer > 1 jaar > Eén maal per jaar worden alle creditcard nummers in Reservation Master van het afgelopen jaar gewist. Xotelia wist uw creditcard nummers onmiddelijk na uw bezoek (of zoveel eerder als mogelijk is).

Delen van persoonsgegevens met derden
Le cuisinier en Combraille verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Le cuisinier en Combraille gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Le cuisinier en Combraille en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar akerboomcees@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Le cuisinier en Combraille wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Le cuisinier en Combraille neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met akerboomcees@gmail.com